Nätverk för kvinnor i näringslivet


Som managing director på ett stort amerikanskt konsultföretag med nästan 400 000 anställda har Charlotta Kvarnström en kraftfull plattform för att bidra till ett mer jämställt näringsliv. Katalysatorn i den processen: digitalisering.

text Catharina Hansson

 

– Vi måste ha en något så när jämställd styrka. Kunden förväntar sig det, och blandade grupper levererar bättre lösningar.
Det säger Charlotta Kvarnström som är managing director på konsultföretaget Accenture och även har ett särskilt ansvar för rekrytering av kvinnor till företaget.
I mars i år presenterade Accenture en studie: Getting To Equal – How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work som visar att digital kompetens är ett viktigt verktyg för att nå jämställdhet på våra arbetsplatser. Den digitala tekniken fungerar som en katalysator: den gör att vi kan jobba snabbare och smartare. Och det är kvinnor som kan tjäna mest på det.

Charlotta har arbetat på Accenture sedan 1997. Hon började som junior, och gick sedan den vanliga vägen via konsult, mellanchef och chef till att idag vara managing director inom cmt, som står för Communication, Media and Technology.
År 2000 tog hon tjänstledigt för att starta upp ett e-handelsbolag.
– Det här med tjänstledighet var inte självklart för Accenture. Men det fanns ju faktiskt en lag, där arbetsgivaren är skyldig att ge dig tjänstledigt under en period.
Bolaget var tänkt att bli en marknadsplats för leverantörer och kunder i plastbranschen. Charlotta var tidigt ute, och idén var bra. Men leverantörerna var stora och vill göra tjänsten själva, så bolaget kom inte vidare.
– Men den plattform vi hade utvecklat kom till nytta, berättar Charlotta. Den kunde vi sälja som ett ERP-system (Enterprise Resource Planning, affärssystem) till företag.

Idag har företaget fler karriärvägar, man kan komma in på flera olika sätt. Att öka rekryteringen av kvinnor är något som ligger på Charlottas bord. Totalt har koncernen 38 procent kvinnor och i den svenska ledningsgruppen är 47 procent kvinnor, men det får gärna bli fler. Då är det viktigt att basen blir rätt, det vill säga att man anställer lika många män som kvinnor från början.
– Vi har jobbat med den här frågan väldigt aktivt i drygt tre år, berättar Charlotta. Vi har mycket fokus på frågan, och gör väldigt många saker för att attrahera nya anställda. En sak kan vara att vara ute och tala i skolor och på universitet. Till exempel samarbetar vi med KTH:s närverk för kvinnliga studenter, Malvina. De ordnar en jämställdhetsvecka varje år, där jag och en kollega fick komma och berätta om vår resa. Det finns också ett nätverk på Accenture för kvinnor, och flera globala initiativ.

Konsultbranschen har generellt varit ganska mansdominerad, men det blir fler och fler kvinnor. Att få kvinnor att söka sig till tekniska jobb i allmänhet och Accenture i synnerhet är inget företaget satsar på bara för att få pk-poäng.
– Våra kunder förväntar sig mixade team, säger Charlotta. Och vi måste vara representerade så som vi vill rekrytera. Dessutom är det bättre, rent objektivt. Man når bättre resultat.
Att en blandning av folk är mer effektivt finns det forskning som bevisar. Scott E Page har genom sin forskning visat att när det kommer till att lösa komplexa problem levererar heterogena grupper bättre än homogena. Dock är de homogena grupperna säkrare på att de funnit en bra lösning.
Att uppmuntra unga kvinnor att satsa på STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är en utmaning i sig. Idag ser man att ungefär hälften av millennie-generationen (aka Generation Y) inte är intresserad av att jobba inom STEM.
– Jag tror att man måste beskriva hur en dag ser ut, säger Charlotta. Våra jobb har blivit väldig roliga, det är framtiden inom alla branscher Det handlar inte om att sitta och hacka kod, utan om att vara entreprenör.

Accenture satsar mycket på forskning. Att förstå sin samtid och framtid är nödvändigt för ett företag som vill leverera lösningar. En studie som presenterades på internationella kvinnodagen i år handlade om digital kompetens, och om hur den hjälper oss att få ett jämställt arbetsliv när kvinnor ökar sin kompetens inom området. Charlotta har haft ansvar för att förstå och presentera studien i olika sammanhang.
Drygt 5000 människor i 31 länder intervjuades, och deras svar sattes in i en modell för att se hur den digitala kompetensen varierade mellan länder och kön, och vad denna kompetens gett för utväxling (i till exempel andelen som skaffar sig högre utbildning). Norden, där Sverige bakades in, ligger kanske inte helt oväntat bra till. USA ligger högst, medan ett land som Japan har stora skillnader mellan vad män och kvinnor använder och behärskar.
– Digital kompetens är en viktig drivkraft och ett viktigt verktyg, säger Charlotta. Om man kan dubbla takten att ge kvinnor digital kompetens, kommer de utvecklade länderna att nå jämställdhet på arbetsmarknaden 2040. I utvecklingsländerna dröjer det något längre, till 2060.
– Att behärska den nya tekniken sänker många trösklar, fortsätter Charlotta. Till exempel kan arbetstiden bli mer flexibel, vilket gynnar kvinnor.

Studien visade att både män och kvinnor har tilltro till sina döttrar, de tror att de kommer att ta en examen. Och tittar man på det som redan har hänt ser man att dubbelt så många kvinnor idag tar en examen jämfört med sin mammas generation. Man kan också se att de digitala verktygen hjälpt kvinnor i sina studier. I grupper där män och kvinnor besitter en likvärdig digital kompetens har kvinnorna en högre utbildningsgrad.
Man kan också se att även om den digitala kompetens ökar hos kvinnorna, har det inte slagit igenom fullt ut när det gäller avancemang och löneskillnader.
– Däremot visar studien att fler kvinnor vill bli ledare och chefer, och de tror också i allt högre grad att de har rätt kompetens för att bli det, säger Charlotta.

Själv hade Charlotta en väldigt tydlig målbild att bli chef. Hon trivs med att jobba väldigt nära affärerna, gärna med ny teknologi, ny innovation. Hon har inte haft en enskild förebild, utan plockat det bästa från många. På ett stort företag finns det alltid någon som kan, som har det du söker för tillfället.
– Det premieras att vi hjälper varandra inom bolaget, berättar Charlotta. Jag kan alltid vända mig till någon, vare sig jag träffat personen eller inte.
Hennes råd till den som vill bli ledare är att vara tydlig med sina ambitioner, att man ska berätta att ”det här är vad jag vill”. Ett annat råd är att man ska skaffa sig bra sponsorer. (Sponsor betyder i det här fallet en stödperson som till skillnad från en mentor mer aktivt medverkar och öppnar dörrar och skapar möjligheter.) Det gäller att vara tydlig och ställa frågan: ”Är du min sponsor?” så att alla inblandade förstår vad som förväntas.
– Sedan måste man självklart tycka att det är roligt att leda, att känna ambition, passion och engagemang, annars blir det bara jobbigt. Man klarar inte att göra karriär om man inte har skoj under tiden!
Själv tycker hon att det blivit lättare att vara chef. Nya generationer ställer nya krav, och företag bryr sig mer om sådant som etik, moral och jämställdhet. En ledare ska inte bara vara en som kan klättra uppåt, utan som kan orientera sig och sina medarbetare i detta nya företagsklimat.
– Visst är det en utmaning hur man ska möta det nya, säger Charlotta. Det är en form av kalibrering som måste ske, både med nya värderingar, ny innovation och nya sätt att arbeta. Världen kommer att bli ännu mer föränderlig, och det tycker jag ändå jackar i mitt sätt att arbeta och leda. •••


Undersökning om effekten av digital kompetens

I mars i år presenterade Accenture en studie om hur digital kompetens, ”digital fluency”, har en hävstångseffekt på kvinnors karriär i ett globalt perspektiv.
Grafen här intill visar en modell för hur det kan se ut.
På nätet kan man läsa mer om undersökningen och se dokumentationen i sin helhet:
accenture.com/us-en/gender-equality-research-2016

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *